P R O J E K T Y 2020/2021

Učím sa doma

Autor : Mgr. J.Zvolenský

Stručná anotácia : Projekt vznikol v apríli 2020 ako  video pomôcka z matematiky a techniky pre žiakov II. stupňa našej školy, ktorých som v šk. roku 2019/2020 vyučoval - 6.,7.a 8. ročník. Postupom času po kladnej odozve rodičov z viacerých slovenských miest som začal vytvárať videonahrávky aj z učiva ostatných ročníkov. Vznikol tak video kanál na youtube s názvom Učím sa doma (priamy link na kanál), kde som všetky videá postupne pridával. Samozrejme budem v tvorbe tohto edukačného materiálu pokračovať ďalej.:) Tu je zoznam a minutáž všetkých videonahrávok.(zoznam budem priebežne aktualizovať). Zoznam videonahrávok 

7 divov moje vlasti

Autor : Mgr. Jozef Zvolenský 

Stučná anotácia : Cieľom projektu bolo umeleckým vyjadrením prezentovať sedem divov svojej vlasti . Projekt dával priestor na výtvarnú a literárnu prezentáciu žiakov, podporoval ich vzťah k rodnej krajine, histórii, kultúrnym či náboženským hodnotám. Poslaním projektu bolo podporovať vlastný názor a prezentáciu svojej práce. Do projektu sa na začiatku zapojilo niekoľko škôl z celého sveta. Na nešťastie vďaka prerušeniu vyučovania po celom svete sa nakoniec podarilo projekt dokončiť so školami zo Slovenska, Česka, Estónska, Bulharska, Srbska a Malajzie. Moje veľké poďakovanie patrí Mgr. Richardovi Zvolenskému, ktorý mi pomáhal pri preklade do anglického jazyka a pri komunikácii so zapojenými školami. Taktiež všetkým žiakom našej školy a kolegom, ktorí mi pri projekte pomohli. Celý projekt ako PDF súbor. Nedokončený a preto nezaradený projekt od detí z Malajzie  -PDF súbor.

Záhrada na zjedenie

Autor : Mgr. J.Zvolenský

Stučná anotácia : Projekt je zameraný na vytvorenie školskej záhrady z vyvýšených záhonov a oddychovej zóny pre žiakov i rodičov. Projekt je rozdelný na celý školský rok 2020/2021 . V prípade schválenia výberovou komisiou by sme na jeseň roku 2020 vybudovali záhony a vyplnili potrebným substrátom. V jarných mesiacoch by sme najprv v triedach predpestovali plaánty vybraných rastlín a následne v mesiacoch apríl a máj vysadili do záhonov. Vypestované plodiny by slúžili na spestrenie stravy v škole a v školskej jedálni. Celý projekt ako PDF Súbor