OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Domáce vzdelávanie

Domáce vzdelávanie pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ

Individuálne vzdelávanie alebo často nazývané aj domáce vzdelávanie,  sa stáva od začiatku školského roka 2021/2022 pre nás výzvou, ktorou chceme osloviť široký okruh rodičov, ktorí nám prejavia svoju dôveru tým, že si zvolia práve našu školu ako kmeňovú pre svoje dieťa v domácom vzdelávaní.

Od nového školského roka 2021/2022 budeme prijímať žiakov I. a II. stupňa. Cieľom je vytvorenie vzdelávacej platformy, ktorá bude výraznou mierou napomáhať a skvalitňovať individuálne vzdelávanie žiakov.

Prijatie žiaka do 1. ročníka         

Elektronická prihláška edupage  (do 30.04.2021)

 

Prijatie ostatných žiakov                                         

Žiadosť o prijatie (Word dokument)             (do 15.09.2021)                                                           

Informačný hárok (Word dokument)

 

Ako postupovať?

1.Zaslať prihlášku do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronickej prihlášky edupage  (pokiaľ je prihláška vyplnená a odoslaná správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail). Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami je potrebné poslať poštou na adresu školy – Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov.

2.Vyplniť prihlášku pre prijatie do ostatných ročníkov prostredníctvom Word dokumentov – Žiadosť o prijatie, Informačný hárok. Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami je potrebné poslať poštou na adresu školy – Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov.

3.V prípade prijatia žiaka/žiačky na základe rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré bude zákonným zástupcom zaslané elektronicky, resp. poštou, je potrebné podať žiadosť o individuálne vzdelávanie  (Word dokument). Vytlačenú a podpísanú žiadosť oboma zákonnými zástupcami je potrebné poslať poštou na adresu školy – Základná škola, Školská č.299/11, 951 85 Skýcov.

4.Po obdržaní žiadosti o individuálne vzdelávanie, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o povolení individuálneho domáceho vzdelávania žiaka.

Všetky podrobné informácie ohľadne hodnotenia žiakov, celého priebehu domáceho vzdelávania a konania komisionálnych skúšok budú prijatím žiakom a rodičom zaslané spolu s rozhodnutím o povolení individuálneho domáceho vzdelávania.

V prípade potreby škola zabezpečuje garantov pre domáce vzdelávanie:

1. stupeň            Mgr. Zuzana Rajtarová

2. stupeň            Mgr. Zvolenský Jozef

 

Informácie o pôsobení a fungovaní našej škole môžete nájsť na našej dočasnej webovej stránke skolaskycov.weblahko.sk.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese – skolaskycov@gmail.com,

resp. telefonicky 037 6346 128.

 

Informačný hárok  - link 

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania - link 

Žiadosť o prijatie do školy - link