Kalendárium

OZNAM O ZMENE ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 16. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí v budove Základnej školy Skýcov.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka, ktorá musí byť podpísaná oboma rodičmi. Stačí, ak sa zápisu zúčastní jeden zákonný zástupca, v tom prípade je potrebné okrem žiadosti, priniesť do školy aj podpísané čestné prehlásenie rodiča, ktorý sa nezúčastní na zápise.

Všetky potrebné tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke školy v časti Dokumenty – Tlačivá na stiahnutie.

Každé stretnutie je potrebné telefonicky dohodnúť vopred na tel. čísle 0905 867 930.

********************************************************************************************************************************************

Vážené kolegyne a kolegovia!

Dovoľte, aby som Vás všetkých pozdravila pri príležitosti Dňa učiteľov.

 Keďže je v tomto období fungovanie nás učiteľov v úplne inej forme ako sme zvyknutí, o to viac si možno žiaci a rodičia uvedomujú, že miesto učiteľa je v našej spoločnosti nezastupiteľné.

 Ak by nestala táto situácia, ani by sme nevedeli, akí vieme byť flexibilní, prispôsobiví a mnohí z nás nesmierne kreatívni. Určite je ťažké  učiť len virtuálne, nemať vzájomný kontakt. Napriek tomu  vzájomná dôvera, rešpekt a snaha, prináša svoje ovocie.

Ako povedal J.A.Komenský : Jeden deň s dobrým učiteľom, je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.

Ďakujem Vám všetkým za doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh. Poďakovanie patrí aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí sú nám veľmi nápomocní.

Milé kolegyne a kolegovia, prajem vám, aby ste tento a všetky ďalšie dni prežili v zdraví, aby sme sa mohli čo najskôr stretnúť a spoločne s našimi žiakmi žiť bežný školský život.

                                                                                                                                    PaedDr.M.Slezáková

********************************************************************************************************************************************

Učímenadiaľku.sk

 

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami. V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov. Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

http://www.ucimenadialku.sk/

********************************************************************************************************************************************

Opatrenia ministerstva školstva

 

Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

********************************************************************************************************************************************

POZOR !!!!

Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zo dňa 13. marca 2020 oznamujeme, že vyučovanie na školách a školských zariadeniach sa prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

O začiatku vyučovania Vás budeme informovať formou rozhlasu a webovej stránky školy.

Prosíme Vás, aby ste počas prerušenia vyučovania:

 • dohliadali na vzdelávanie žiakov v domácom prostredí,
 • žiaci budú dostávať zadania úloh elektronicky,
 • zabezpečili dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 a boli zverejnené po zasadnutí krízového štábu SR,
 • na základe rozhodnutia krízového štábu v Skýcove vás prosíme, aby sa vaše deti zdržiavali v domácom prostredí a iba v nevyhnutnom prípade na verejných priestranstvách,
 • sledovali ďalšie informácie na stránke školy.

Za porozumenie ďakujeme.

********************************************************************************************************************************************

Celoslovenské testovanie žiakov T9 2020

Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl. Na testovaní sa zúčastnia aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho testovania, majú náhradný termín 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok) v krajských mestách. Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro. Nepovolené pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Podrobnejšie informácie nájdete tu

V prípade, že by v dôsledku zatvárania škôl muselo dôjsť k zmene, budeme vás informovať formou webovej stránky školy.

********************************************************************************************************************************************

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v utorok 21. apríla 2020, v čase od 9:00 do 16:00 h v budove základnej školy.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

Na základe zákona, ktorý nariaďuje účasť oboch rodičov na zápise dieťaťa do prvého ročníka, vás týmto žiadame o obojstrannú účasť. V prípade ak sa jeden z rodičov zápisu zúčastniť nemôže, prosíme, vyplňte a doneste priložené čestné prehlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý sa nemôže zúčastniť zápisu dieťaťa do základnej školy. (Link PDF)

V prípade, že by v dôsledku zatvárania škôl muselo dôjsť k zmene, budeme vás informovať buď formou rozhlasu alebo webovej stránky školy.

Za porozumenie ďakujeme. 

********************************************************************************************************************************************

Najlepšie športové výkony našich žiakov v 1.polroku šk.r.2019/2020

Na hodinách TSV sme testovali žiakov v niektorých športových disciplínach. Poradie najlepších športovcov si môžete pozrieť v priložených tabuľkách. Link - 1. stupeň, link - 2. stupeň

******************************************************************************************************************************************

Vážení žiaci a rodičia,

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si vám dovoľujem poskytnúť nasledujúce informácie a odporúčania hygienikov a MŠVVaŠ SR.

 

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Všeobecné príznaky virózy sú podobné ako u klasickej chrípky – 38◦C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov a kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas sa pri koronavíruse uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere to je 6 dní.

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci boli alebo sa vrátili v nedávnom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach s potvrdeným koronavírusom objavia vyššie uvedené príznaky, musí:

● ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.

● v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba sama chodiť na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

● v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný  lekár rozhodnúť , že osoba zostane v domácej karanténe,

 

MŠVVaŠ  SR dôrazne neodporúča v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí.

 

Odporúča sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

● pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa nosa, úst a očí neumytými rukami,

● pri zakašľaní si treba zakryť  ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

● vyvarovať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 

Zároveň apelujem na rodičov, aby neposielali do školy žiaka s príznakmi ochorenia. Rovnaký prístup platí aj pre zamestnancov školy.

V prípade potreby je možné kontaktovať  CALL centrum úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre na čísle 0948 495 915 alebo e-mailom novykoronavirus@uvzsr.sk

********************************************************************************************************************************************

Bájky trochu inak (Mgr. M. Minárová)

Na literatúre v VI. ročníku sa pracovalo, až horelo pod rukami. Po prebratí látky o bájkach si žiaci sami vymysleli svoje bájky, ktoré potom vymodelovali. A keď to už bolo všetko hotové, nedalo mi, aby neodprezentovali svoje ,,skvosty", a tým vás potešili a obohatili ako mňa J

********************************************************************************************************************************************

Hviezdoslavov Kubín 2020 (Mgr.M.Minárová)

11.2. sa v škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sme si vypočuli mnohé krásne prednesy. Žiaci si vyskúšali ako sa zvláda stres a prednes pred spolužiakmi a podali pekné výkony. Jeden výstup bol však výnimočný, a to pokus o pantomimické stvárnenie poézie v podaní Miška Kutláka, pričom mu recitovali žiačky 6. a 7. ročníka – Oľga Nováčková a Nikolka Pavková. Tento ,,zjav“ na zahnanie trémy ostatných vystupujúcich si môžete pozrieť vo videu J Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a udelenie diplomov sa uskutoční 24.2. počas Karnevalu.Fotografie si môžete pozrieť TU

********************************************************************************************************************************************

Cena starostu 2019/2020 (Mgr.J.Zvolenský)

V nasledujúcom PDF súbore si môžete pozrieť 10 najlepších žiakov v Cene starostu obce Skýcov za 1. polrok školského roku 2019/2020. Priamy link

******************************************************************************************************************

Geografická olympiáda (Mgr. V. Ondrejka)

6.2.2020 sa na ZŠ Mojmírova v Zlatých  Moravciach uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Seba a našu školu reprezentovali dvaja Matejovia.Matej Biloš - 5.roč. a Matej Pavkov - 6.roč. Jednému z nich sa zadarilo. Matej Pavkov sa stal úspešným riešiteľom.Blahoželáme.

********************************************************************************************************************************************

Nácvik prvej pomoci (Mgr.M.Minárová)

6.2.2020 prijala naše pozvanie do školy Mgr. Miroslava Černáková, ktorá vo svojom voľnom čase poučila všetkých žiakov o prvej pomoci. Vysvetlila im, čo robiť, keď bude potrebovať pomoc ich najbližší alebo hocikto iný. A niet nad prax, preto priniesla do školy aj figuríny, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať, že resuscitácia, či Heimlichov manéver nie sú také jednoduché ako sa možno zdajú. Okrem ukážok a usmernení Mirka zodpovedala na množstvo praktických otázok z oblasti poskytnutia pomoci. Ešte raz jej veľmi pekne ďakujeme a veríme, že dôvodov na poskytnutie pomoci bude málo, ale ak by predsa... veríme, že aj vďaka nej budeme dostatočne pripravení a pomôžeme zachrániť život. Fotografie si môžete pozrieť TU.

********************************************************************************************************************************************

 

Matematická olympiáda – okresné kolo ( Mgr. Jozef Benč )

Dňa 29.1.2020 sa konalo na ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach okresné kolo matematickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnili traja žiaci piateho ročníka,  Sofia Fajnová, Samuel Kurkin a Sebastián Škoda. Hoci všetci traja bojovali statočne, úspešnou riešiteľkou okresného kola sa stala Sofia Fajnová. Srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

********************************************************************************************************************************************

Vianočná burza (PaedDr.M. Slezáková)

V sobotu 14. decembra sa konala tradičná Vianočná burza, tentokrát v priestoroch našej školy. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené malé pohostenie a vianočný punč, ktorý rozvoniaval počas celého dopoludnia. Pochutnali si na ňom nielen deti, ale aj všetci, ktorí si prišli vybrať vianočný darček a podporiť našu školu, a tým oceniť aj prácu svojich detí, ktoré vyrobili nádherné vianočné výrobky. Niektoré výrobky boli od  rodičov, učiteľov a všetkých priateľov školy, za čo im srdečne ďakujeme. Výber bol veľmi pestrý a každý si našiel to, čo poteší jeho samotného alebo blízkych. Výber z výrobkov bol naozaj pestrý, čo si môžete pozrieť na fotkách. Ďakujem všetkým za prípravu akcie a podporu našej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na akcie pre žiakov. Fotografie si môžete pozrieť TU.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Pytagoriáda (Mgr.J.Zvolenský)

V utorok 10. novembra a stredu 11.novembra sa žiaci našej školy aj tento rok zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže žiakov základných škôl organizovaných Iuventou pod názvom Pytagoriáda. Tento rok prebiehal už 41. ročník známej súťaže. Zo žiakov, ktorí súťaž v utorok (3., 4. a 5 . ročník) a v stredu (6.,7. a 8.ročník) absolvovali, postúpili do okresného kola Sofia Fajnová (5.ročník) a Matej Pavkov (6.ročník). Obom blahoželáme a držíme palce v Zlatých Moravciach. Žiakov pripravovali Mgr.Z.Rajtarová, Mgr.J.Benč a Mgr.J.Zvolenský.

 

______________________________________________________________________________

********************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************

Svätý Mikuláš (Mgr.M.Minárová)

Moji zlatí deviataci sa dnes podujali na krásnu úlohu a myslím, že sa jej zhostili bravúrne. Spolu s Mikulášom chodili po Základnej a aj Materskej škole anjelíkovia a čertice. Ako to celé vyzeralo si môžete pozrieť vo videu. Zvlášť im ďakujem za jemný prístup ku škôlkarom, o čom svedčí aj fotenie a objímanie sa s čerticami s úsmevom na tvári. Ďakujem im, že sa takto krásne poslednýkrát na našej škole zúčastnili rozdávania darčekov od Sv. Mikuláša.

Dnes sme mali na škole ešte jednu milú akciu. Každý žiak mohol pri vchode do školy vhodiť ľubovoľný darček v max. hodnote 2€. Každý darček dostal svoje číslo, ktoré si potom náhodne losovali všetci zúčastnení. Celkovo sa takto vzájomne obdarovalo 31 žiakov. Išlo o to, aby sa deti naučili deliť sa s inými, aby vedeli prijať každý dar a tešiť sa z každej maličkosti.
 
 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Cena starostu (Mgr.J.zvolenský)

Na nasledujúcom linku si môžete pozrieť priebežné výsledky v Cene starostu obce Skýcov. Je tam 20 zatiaľ najlepších žiakov. Cena starostu - link

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvý adventný veniec (Mgr.M.Minárová)

Prvý  adventný veniec obce Skýcov je na svete! Tento krásavec je dielom mnohých ľudí, ktorým chcem čo najsrdečnejšie poďakovať za podporu, pomoc a ochotu spolupráce. V prvom rade patrí poďakovanie za nápad p. riaditeľke PaedDr. M. Slezákovej, potom Obecnému úradu Skýcov za finančnú podporu a všetkým, ktorí pomáhali pri jeho tvorbe: p. riaditeľke, Zuzke Rajtarovej, Jožkovi Zvolenskému, Evke Škodovej a Janke Korcovej. Avšak, bez konštrukcie a čečiny by veniec neexistoval, preto moje veľké ĎAKUJEM patrí Števkovi Bilošovi, ktorý pozváral celú konštrukciu na vlastné náklady spolu s materiálom od J. Zvolenského. A ešte jedno ĎAKUJEM patrí Lesom SR J za dovoz, aj odvoz prebytočnej čečiny a ľuďom, ktorí mi ochotne darovali zeleň. Myslím, že aj takto spoločne ako obec môžeme spolu vychutnávať atmosféru  blížiacich sa Vianoc a že nás tento veniec spolu opäť trochu zjednotí. Pevne verím, že sa budeme z neho všetci spoločne tešiť, pretože je symbolom príchodu Krista – Svetla pre všetkých. Fotografie si môžete pozrieť TU

****************************************************************************

Oznam

Riaditeľka  školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 20. novembra 2019 (streda)  žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ Skýcov riaditeľské voľno z dôvodu konania Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť vyučovanie podľa rozvrhu.

********************************************************************************************************************************************

Workshop  EUROškola 2019 (Mgr.J.Zvolenský)

Vo štvrtok 14.11.2019 prezentovala bývalá žiačka našej školy Laura Mihalíková (teraz žiačka 3. ročníka OA Zlaté Moravce) prezentáciu z ich školského projektu EUROškola. Prezentácia bola zameraná na aktivity EÚ v boji proti klimatickým zmenám. Po prezentácii žiaci 7., 8. a 9. ročníka vytvorili počas dvoch vyučovacích hodín EKOplagáty, v ktorých predstavili svoje nápady a myšlienky o ochrane životného prostredia. Pracovali usilovne a pekne spolupracovali. Na záver všetky tri skupiny odprezentovali svoje plagáty a okomentovali ich. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať OA Zlaté Moravce za možnosť zúčastniť sa tohto projektu a Laure Mihalíkovej za krásne prezentovanie celého projektu. Fotografie si môžete pozrieť TU.

 

******************************************************************************************************************

Mladý tvorca 2019 (Mgr. Jozef Benč)

Dňa 5. 11. 2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy zúčastnili 27. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. Miesto konania: Agrokomplex Nitra.  Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe.  Mladý tvorca 2019 spropaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019.  Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov.Fotografie nájdete TU.

********************************************************************************************************************************************

Škola v prírode 

Na základe nízkeho počtu účastníkov školy v prírode je ešte možnosť zapísania sa na túto akciu a to nasledovne:

 • žiaci 1. – 4. ročníka hradia sumu 60 € (tu sú žiaci dotovaní štátom)
 • žiaci 5. – 6. ročníka hradia sumu 164 € (bez dotácie)

Škola v prírode zahŕňa:

 • stravovanie a ubytovanie je zabezpečené v penzióne na Krahuliach v dňoch 18. – 22. mája 2020,
 • náklady na školu v prírode sú nasledovné:
  • základný balík – zahŕňa ubytovanie, stravu päťkrát denne, celodenný pitný režim, celodenný animačný program, služba zdravotníka, materiálno-technické a športové vybavenie, výlet autobusovou dopravou so vstupom na expozíciu   so sprievodcom v Mincovni Kremnica = 135 € na žiaka (1.stupeň)

                                                      139 € na žiaka (5. – 6. ročník)

 • autobus – doprava do hotela a späť = 25 € na žiaka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moderný Sherlock Holmes (Mgr.J.Zvolenský)

Za našu aktivitu v projekte EU Code Week 2019 sme získali certifikát.Mám veľkú radosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vesmír (Mgr. Z.Rajtarová)

24. októbra preberali žiaci 4. ročníka na hodine prírodovedy tému Vesmír. Je to pre nich zaujímavá téma. Predstaviť si postavenie Slnka a jednotlivých planét vo vesmíre je pomerne náročné. Žiaci si teda  slnečnú sústavu vytvorili sami. Pochopili učivo a mali radosť z vykonanej práce.Fotografie z tohto zaujímavého malého projektu si môžete pozrieť TU.

__________________________________________________________________________________________________

 

Zber papiera (PaedDr. Magdaléna Slezáková)

Dňa 22.11. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili podomového zberu papiera. Pomohli odniesť obyvateľom Skýcova prebytočný papier.Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom a učiteľom. Zároveň oznamujem rodičom, že týmto dňom sa ukončil zber papiera na škole a nie je možné už prinášať do priestorov školy ďalší papier a plechovky.K ukončeniu zberu dochádza z dôvodu zrušenia dohody zo strany odberateľa.Ďakujem za pochopenie.

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Slávnostný príhovor riaditeľky školy (PaedDr. M. Slezáková)

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!

   Touto cestou by som sa rada prihovorila všetkým vám, ktorí ste spojení s našou školou, či už ako jej pravidelní návštevníci alebo podporovatelia. Rada by som využila túto príležitosť a oslovila práve vás a začala tak, verím, že úspešnú, vzájomnú spoluprácu, ktorej výsledkom bude prosperujúca škola, priateľské prostredie, spokojní žiaci, zamestnanci a v neposlednom rade aj rodičia.  

   Chcela by som nájsť spôsoby, ako poskytnúť našim zverencom lepšiu a kvalitnejšiu prípravu do života. Chcem sa zamerať okrem samotného vyučovania i na fyzickú a psychickú kondíciu žiakov. Na celkové zlepšenie ich životosprávy a duševnej pohody. Budem sa snažiť nájsť k tomu účelu nové spôsoby aktivít, podujatí, akcií a možno i nových sponzorov.

   Predstavujem si to tak, že nové cesty a spôsoby budeme hľadať spolu. Bez Vašej spolupráce to nedokážem. Verím, že budeme dobre vychádzať a pracovať na našom spoločnom záujme: aby sa naše pracovné prostredie celkovo spríjemnilo. Aby vyučovanie dalo našim žiakom čo najefektívnejšie a najpotrebnejšie vedomosti a zručnosti. Aby naša spolupráca s rodičmi prebiehala bez nedorozumení a v priateľskom duchu.

   Nezabudnime, všetci máme spoločný cieľ: pozdvihnúť celkovú úroveň našej školy! Vychovať žiakov, ktorí budú schopní byť po všetkých stránkach plnohodnotní ľudia. Obstoja vo svojich povolaniach a nestratia svoju originálnu osobnosť. Každý z nich nech prispieva spoločnosti svojím jedinečným spôsobom! Nech sú nositeľmi zmeny k lepšiemu!                                                                                                                                 ______________________________________________________________________________________________

Beseda o praveku (PaedDr.M.Slezáková)

Dňa 15. októbra sa na našej škole uskutočnila prednáška pre žiakov 5. - 7. ročníka na tému Pravek. Lektorom bol historik PhDr. Mário Žačik. Beseda sa deťom veľmi páčila . Ďakujeme za pútavú prednášku. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

Moderný Sherlock Holmes (Mgr.J.Zvolenský)

Od 5. do 20.októbra 2019 prebiehal medzinárodný projekt EU Code Week 2019. Naša škola sa ako jediná v okrese Zlaté Moravce do tohto projektu zapojila. Pre deti i rodičov som pripravil hru Moderný Sherlock Holmes. Je to spojenie moderných technológií a pohybu v prírode. Podľa priloženej videonahrávky treba postupovať a plniť v lese zadané zakódované úlohy. Zadania sú pripevnené na stromoch a kým tak zostanú, dá sa hra hrať v podstate stále. Môžete hrať sami ale aj v skupinke (asi to bude pre vás jednoduchšie). Potrebujete mobil (tablet) s nainštalovanou apkou na čítanie QR kódu. To je všetko.:) Ak by ste niečomu nerozumeli , opýtajte sa ma:)

Prajem príjemnú zábavu. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Európsky týždeň športu 2019 (Mgr. V. Ondrejka)                                                                                                                                           

26.9. 2019 sa aj naši žiaci zapojili do Európskeho týždňa športu a tak podporili kampaň, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k aktivite a pohybu. Všetci žiaci si zmerali svoju výkonnosť v behu na 300 m a dokazovali svoje zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach. Odmenou im boli sladké jabĺčka ktoré deťom sponzorsky venoval majiteľ firmy FRUCTOP OSTRATICE, p.Šebo.Ďakujeme. Fotografie si môžete pozrieť TU.

_______________________________________________________________________________

 

Dňa 30. septembra 2019 sa uskutočnil v budove ZŠ nástup všetkých žiakov a pedagógov, ktorý zvolal p. starosta Mgr. Tomáš Kolembus z dôvodu výmeny vedenia ZŠ. Pán starosta mi poďakoval za prácu v mojom funkčnom období a privítal novú p.riaditeľku PaedDr. Magdalénu Slezákovú a zaželal jej veľa úspechov v novej práci. Ďakujem za možnosť pracovať v našej základnej škole na poste riaditeľky školy. Ďakujem všetkým za pomoc a podporu, ktorú mi preukázali. Prajem novej pani riaditeľke veľa osobných a pracovných úspechov.Fotografie si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                 PaedDr. Mariana Krigovská

_______________________________________________________________________________

 

Brána jazykov otvorená ( Mgr. Jozef Benč)

26. septembra 2019 sa už po šiestykrát zúčastnili žiaci našej školy v Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“. Našu školu tento rok reprezentovali žiaci deviateho ročníka – Ema Bilošová, Aneta Herdová, Barbora Motošická, Blerime Mena, Lujza Mihalíková a Thomas Mihalík. Súťažilo sa v štyroch jazykoch: anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom. Nebolo to teda vôbec ľahké, ale našim súťažiacim sa darilo a skončili veľmi dobre . Z 30 zúčastnených družstiev nitrianskeho kraja sa umiestnili v prvej polovici.  Srdečne im blahoželáme!

__________________________________________________________________________________________________

Slávnostný príhovor riaditeľky školy (PaedDr.M. Krigovská)

Vážený p. starosta, vážený pán farár, vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia!

Všetkých vás srdečne vítam v našej škole na slávnostnom otvorení nového školského roka 2019/2020. Som rada, že sme sa opäť stretli a dúfam, že leto poskytlo žiakom i učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce.

Celý príhovor si môžete prečítať TU (pdf súbor) a fotografie si môžete pozrieť TU.

 

__________________________________________________________________________________________________

Začiatok školského roka 2019/2020

Riaditeľka Základnej školy, Školská č. 299, Skýcov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019. Slávnostné otvorenie školského roka sa začne o 8:00 h svätou omšou v miestnom kostole a o 9:00 h v budove základnej školy.

__________________________________________________________________________________________________

 

Autor a administrátor webstránky Mgr. J. Zvolenský

kontakt : haluzka@gmail.com

stránka založená 5. novembra 2013

25. mája 2015 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 25 000 smiley

8. októbra 2016 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 38 000 smiley

30. augusta  2017 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 48 000 smiley

30. augusta  2018 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 58 000 smiley

21. augusta  2019 sme prekročili v počte návštevníkov našej stránky číslo 78 000 smiley

TOPlist