Testovanie Matematika

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.

Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

·         zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

·         zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR,

·         zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.

________________________________________________________________________________________

Testovanie 5 

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Celkový čas : 60 minút ( spolu 30 príkladov)

  • 20 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou (žiak musí napísať odpoveď)
  • 10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna (žiak si vyberie jednu správnu odpoveď zo 4 možností)
  •  

Testovanie 5 rok 2017 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 5 rok 2016 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 5 rok 2015 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 5 rok 2014 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 5 rok 2013 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

_______________________________________________________________________________________________

Testovanie 9 

Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka základných škôl okrem žiakov s mentálnym postihnutím. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (T9) sa používajú testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy (norm-referenced), testy rozlišujúce žiakov podľa ich výkonov v teste. Sú zostavené tak, aby obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedali platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – MATEMATIKA príloha ISCED 2.

Celkový čas : 60 minút (spolu 20 úloh)

  • 10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou (žiak musí napísať odpoveď)
  • 10 uzavretých úloh s výberom odpovede zo 4 možností (žiak si môže vybrať správnu odpoveď zo 4 možností)

 

Testovanie 9  rok 2018 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2017 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2016 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2015 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2014 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2013 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2012 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2011 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2010 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

Testovanie 9  rok 2009 (formát PDF)        Zadanie          Riešenia 

_______________________________________________________________________________________________

 

Všetky testy a riešania testov môžeme na našej stránke zdieľať so súhlasom NUCEM-u. Ďakujeme :)

 

 

TOPlist