Štatút rady školy

Rada školy pri Základnej škole, Školská č. 299, 951 85 Skýcov

  

V zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon č.596/2003 Z.z.) a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004

Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č.291/2004 Z.z.) sa vydáva tento 

ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY
 

 
 

Článok  1

Základné ustanovenie

 
Štatút rady školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá volieb a spôsob doplňovania jej členov.

 
 

Článok  2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

 

(1) Rada školy je zriadená pri Základnej škole, Školská č. 299, 951 85 Skýcov

 

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 

(3) Rada školy je zriadená dňom 28.10.2017, kedy bola ustanovujúca schôdza rady školy. Jej funkčné obdobie končí dňom 28.10.2021.

 

(4) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

(5) Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 
 

Článok 3

Činnosť Rady školy

 

(1) Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy koná a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

 

 

(2) Rada školy:

 1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 2. navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
 3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie   riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 4. vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,
 5. vyjadruje sa k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl.

 

(3) Riaditeľ školy predkladá rade školy v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. na vyjadrenie:

 1. návrh na počty prijímaných žiakov,
 2. návrh úpravy učebných plánov,
 3. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy
 4. návrh rozpočtu,
 5. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 6. správu o výsledkoch hospodárenia školy,
 7. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na 2 roky a jeho   každoročné vyhodnotenie,
 8. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

(4) Rada školy vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy:

a) je výberovou komisiou,

b) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

c) vyzýva príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom,

d) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

e) predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania; ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, rada školy predloží návrh nového kandidáta po druhom výberovom konaní,

f) odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy (najneskôr do 2 mesiacov od vyhlásenia výberového konania):

 •   návrh na vymenovanie riaditeľa školy
 •   zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy     s prílohami.

 

(5) Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiadúcim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.

 

  

Článok 4

Zloženie Rady školy

 

 1. Rada školy má 7 členov.
   

 

 

 1. Členmi rady školy  sú: 
 1. 3 zvolení zástupcovia rodičov
  • Katarína Karasová
  • Andrea Žigová
  • Milan Dávid
    
 2. 1 zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy
  • Mgr. Jozef Benč
    
 3. 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
  • Eva Zbonková
    
 4. 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy – poslanci OcÚ Skýcov
  • Ľubomír Černák
  • Ing. Roman Černák – predseda rady školy
    
 1. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy aj:
  • jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu
  • jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie

 

 

Článok 5

Členstvo v rade školy

 

 1. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

 

 1. Členstvo v rade školy vzniká na základe tajného hlasovania zo zástupcov pedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy, nepedagogických zamestnancov a delegovaním zástupcov zriaďovateľa. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č.291/2004 Z.z.

 

 1. Členom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony.

 

 1. Funkčné obdobie členov rady školy trvá 4 roky.

 

 1. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 

 1. Členstvo v rade školy zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. vzdaním sa členstva,
 3. ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo zástupcom riaditeľa školy,
 4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 6. odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom,
 7. odvolaním člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,
 8. odvolaním člena z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach,
 9. odvolaním člena z dôvodu neplnenia si povinností podľa tohto štatútu,

 

 

 1. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 2. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin,
 3. smrťou člena rady školy alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

 

 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje:
 1. dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,
 2. pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.

 

 1. Doplňovanie členov rady školy sa realizuje:
 1. v prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia – predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje a požiada o doplnenie nového člena – podľa pôvodných výsledkov volieb pri vytváraní rady školy, ktorý sa umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov alebo delegovaním pri delegovaných zástupcoch; ak nie je možné splniť uvedenú podmienku pre doplnenie člena pri volených zástupcoch, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov (mandát tohto doplneného člena končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku),
 2. v prípade zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia sa doplnenie nového člena uskutoční ako v bode (8) písmena a) tohto článku a nového predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom ako pri voľbe predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutí podľa čl. 7 (mandát tohto doplneného člena končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku).

 

 1. Nový člen musí byť doplnený do rady školy najneskôr do 30 dní po zániku členstva členovi rady školy, ktorého má nahradiť.

 

 

Článok 6

Práva a povinnosti člena rady školy

 

 1. Člen rady školy má právo:
 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov a kandidovať na funkciu predsedu rady školy,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy,
 5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné materiály a návrhy,
 6. byť opäť volený do novej rady školy po uplynutí funkčného obdobia,
 7. vzdať sa členstva.

 

 1. Člen rady školy má povinnosť:
 1. zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy; neospravedlnená účasť na 3 po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností podľa tohto štatútu,

 

 

 1. pravidelne informovať o činnosti rady školy zložky voliteľov, ktoré ho do rady školy zvolili alebo delegovali,
 2. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi
 3. zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami alebo po prijatí takéhoto uznesenia.

 

 1. Ak si člen rady školy neplní svoje povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy podá návrh na jeho odvolanie.


 

Článok 7

Ustanovujúce zasadnutie a voľba predsedu rady školy

 

(1) Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia existujúcej rady školy.

 

(2) Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy

 

(3) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

 

(4) Na čele rady školy je predseda rady školy.

 

(5) Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.
 

(6) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom rady školy a je spôsobilá na právne úkony.

 

(7) Voľba predsedu rady školy sa môže uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (členov rady školy). Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina členov rady školy, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny opäť vyžaduje.

 

(8) Riaditeľ školy navrhne zloženie trojčlennej volebnej komisie. Jeho návrh musí byť voličmi schválený a navrhnutí členovia volebnej komisie musia s návrhom súhlasiť.
 

(9) Kandidáta na voleného predsedu rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený jeden kandidát.

 

(10) Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky a oboznámi prítomných o pravidlách a podmienkach tajného hlasovania.

 

(11) Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.

 

 

(12) Predsedom rady školy je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičný počet hlasov členov rady školy.

 

(13) Vyhotovenie zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zabezpečí riaditeľ školy. Zápisnica obsahuje opis priebehu a výsledky volieb, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia.

 

(14) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia podpisuje zvolený predseda rady školy a najneskôr do 5 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia ju zašle zriaďovateľovi.

 

(15) Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.

 

 

Článok 8

Odvolanie predsedu rady školy

  

 1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak:
 1. si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
 2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z.,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 4. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov,
 5. o to sám požiada.

 

 1. V prípade odvolania predsedu rady školy sa postupuje podľa čl. 5 bod (8) písm. b).

 

 

Článok 9

Práva a povinnosti predsedu rady školy

 

(1) Predseda rady školy zastupuje radu školy navonok, riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do pôsobnosti iným.

 

(2) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi stretnutia rady školy podľa plánu zasadnutí, resp. podľa potreby.

 

(3) Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy aj v prípade, ak o to požiada tretina členov rady školy, resp. riaditeľ školy alebo zriaďovateľ, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.

 

(4) Predseda rady školy je povinný v lehote do 5 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy, zaslať záznam o ustanovujúcom zasadnutí rady školy zriaďovateľovi.

 

(5) Predseda rady školy predloží členom na najbližšom zasadnutí rady školy, po jej ustanovení, návrh štatútu na schválenie.

 

 

(6) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný školský rok.

 

(7) Predseda rady školy je povinný najneskôr do 2 mesiacov od vyhlásenia výberového konania predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa školy.

 

(8) Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. Všetky dokumenty rady školy uchováva predseda rady školy, prípadne sú uložené v sídle rady školy.

 

(9) Ak predsedovi rady školy zanikne členstvo v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia, je povinný preukázateľným spôsobom odovzdať dokumentáciu, týkajúcu sa rady školy novému predsedovi rady školy do 10 dní po jeho zvolení.

 

(10) Ak si člen rady školy neplní povinnosti podľa štatútu, predseda školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen zastupuje.

 

(11) Uznesenie rady školy môže obmedziť kompetencie predsedu rady školy.

 

(12) V čase neprítomnosti zastupuje predsedu rady školy podpredseda rady školy v rozsahu práv a povinností predsedu rady školy.

 

(13) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31.marca.

 

(14) Výročná správa obsahuje:

 1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku radou školy,
 2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 3. ďalšie údaje určené radou školy.

 

(15) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

 

Článok 10

Vzťah rady školy k riaditeľovi, zriaďovateľovi a iným orgánom miestnej štátnej správy a školskej samosprávy

 

 1. Rada školy prerokúva so zriaďovateľom a riaditeľom školy:
 1. koncepciu rozvoja školy,
 2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom,
 3. materiálno-technické podmienky na činnosť školy,
 4. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,
 5. požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z týchto dôvodov,
 6. správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy.

 

 

 1. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia alebo ich časti aj ďalšie osoby, najmä riaditeľa školy, jeho zástupcov, ďalších zamestnancov školy, rodičov, žiakov ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

 

 1. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy – pedagogickou radou, predmetovými komisiami a metodickými združeniami. Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

 

  

Článok 11 

Práva a povinnosti riaditeľa školy

 

 1. Riaditeľ školy predkladá rade školy v súlade s plánom zasadnutí alebo na vyžiadanie príslušné materiály a to spravidla v písomnej podobe a v požadovanom množstve.

 

 1. Na žiadosť rady školy je riaditeľ povinný podať informáciu aj osobne.

 

 

Článok 12

Pravidlá rokovania rady školy

 

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 

 1. Na platnosť uznesenia rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.

 

 1. Na platnosť uznesenia rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.

 

 1. Každý člen rady školy má 1 hlas.

 

 1. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej 2-krát ročne. Pozvánky na zasadnutie rady školy spolu s prerokovávaným materiálom zabezpečuje predseda rady školy a zasiela ich členom rady školy najneskôr 5 dní pred termínom zasadnutia a to osobne, resp. emailom.

 

 1. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

 1. O priebehu každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do 3 dní od ukončenia zasadnutia. Zápisnica obsahuje program zasadnutia, skutočnosti týkajúce sa zasadnutia, prijaté závery a uznesenia, spôsob a výsledky hlasovania. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina podpísaná prítomnými členmi rady školy a hosťami zasadnutia. Zápisnica musí byť riadne očíslovaná, podpísaná predsedom rady školy, zapisovateľom a overovateľom, ktorý sa zvolí na rade školy.

 

 

Článok 13

Vypracovanie a schválenie štatútu

 

 1. Za vypracovanie štatútu rady školy zodpovedá predseda rady školy.

 

 1. Predseda rady školy oboznámi členov rady školy s návrhom štatútu ešte pred jeho schvaľovaním.

 

 1. Člen rady školy sa slobodne vyjadruje k návrhu štatútu a jeho autorstvo je výsledkom spoločného snaženia všetkých členov rady školy.

 

 1. Štatút rady školy sa schvaľuje verejným hlasovaním na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy.

 

 1. Platnosť štatútu sa začína dňom jeho schválenia, podpisuje ho predseda rady školy. Platnosť štatútu je totožná s funkčným obdobím rady školy, alebo môže platiť do času schválenia nového štatútu, ak sa o tom dohodnú členovia rady školy.

 

 1. Priebeh schvaľovania štatútu, spôsob a výsledky hlasovania sú podrobne zapísané v zápisnici zasadnutia rady školy, na ktorom bol schválený.

 

 1. Zmeny v štatúte je možné vykonať iba formou dodatku, ktorý schvaľuje rada školy obdobným spôsobom ako štatút.

 

 1. Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný v sídle školy.

 

 

Článok 14

Finančné zabezpečenie rady školy

 

 1. Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.

 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

 

 1. Rada školy nemá vlastný majetok.

 

 

Článok 15

Záverečné ustanovenia

 

         Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy dňa 14.3.2018 a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Zároveň sa ním ruší predchádzajúci štatút Rady školy.

  

V Skýcove dňa  14.3.2018

                                                                                                                                                                

                                                                                                          Ing. Roman Černák

                                                                                                          predseda rady školy

 

 

TOPlist